voorwaarden

   

1. De Algemene Leveringsvoorwaarden van Beans Company zijn van toepassing op alle door Beans Company uitgebrachte offertes en/of met Beans Company gesloten overeenkomsten ter zake van de koop, huur of lease van apparatuur en de levering van ingrediënten en accessoires.

2. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend. Een overeenkomst komst pas tot stand nadat deze door Beans Company is bevestigd dan wel met de uitvoering door Beans Company is begonnen.

3. Prijzen zijn exclusief BTW en exclusief de kosten van verzekering. Alle prijsopgaven geschieden onder voorbehoud van prijswijziging.

4. Een vermelde leveringstermijn is indicatief.

5. Het risico van de af te leveren zaken gaat over op de wederpartij op het moment dat deze ter expeditie gereed staan bij Beans Company.

6. Indien sprake is van een huur/lease automaat zal de wederpartij (cliënt) gedurende de looptijd van de huur/lease overeenkomst uitsluitend ingrediënten betrekken bij Beans Company. De gehuurde/geleasde apparatuur komt gedurende de huur/lease periode voor rekening en risico van cliënt. Cliënt is gehouden voor afdoende verzekering te zorg te dragen.

7. Voor franco levering geldt een minimum orderbedrag van € 100,00 per levering.

8. Facturen dienen te zijn betaald binnen 14 dagen na factuurdatum. Schuldverrekening door de wederpartij is uitgesloten.

9. Bij niet tijdige betaling is een vertragingsrente van 1% per maand of deel van een maand verschuldigd. Ingeval van incasso komen alle door Beans Company gemaakte incassokosten met een minimum van 15% van de hoofdsom voor rekening van de wederpartij.

10. Alle zaken worden geleverd onder eigendomsbehoud.

11. Gebreken aan het geleverde dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk ter kennis van Beans Company te zijn gebracht. Bij tijdig gemelde klachten vindt herstel of vervanging plaats. Indien dit niet mogelijk is volgt creditering.

12. Beans Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, waaronder gevolgschade, ontstaan bij opdrachtgever dan wel bij derden, als gevolg van het niet tijdig, niet behoorlijk leveren van overeengekomen zaken, dan wel het gebruik van deze zaken, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Beans Company of Beans Company aansprakelijk is uit hoofde van Productaansprakelijkheidwetgeving. Ingeval Beans Company aansprakelijk is voor schade, is deze beperkt tot ten hoogste het bedrag van de goederenwaarde dat met de opdracht gemoeid is geweest, tot een maximum van 5.000,-

13. Rechtsvorderingen uit hoofde van gestelde aansprakelijkheid dienen binnen twee jaar na het tijdstip van levering in rechte aanhangig te zijn gemaakt, dit op straffe van verval van rechten.

14. Op de rechtsverhouding is Nederlands recht van toepassing.