disclaimer

De Aqua Light-website is eigendom van Aqua Light Nederland BV. Voor Aqua Light is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Aqua Light zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Om het het gebruik van de website te bevorderen kan Aqua Light gegevens vastleggen in een bestand. Aqua Light gebruikt deze gegevens om de bezoekers van de website op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten, de producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van Aqua Light en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Als Aqua Light hier gebruik van wenst te maken, dan zal zij altijd trachten rekening te houden met voorkeuren. Indien de bezoeker van Aqua Light besluit zijn gegevens via Aqua Light aan derden te verstrekken, dan is Aqua Light op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat. Aqua Light zal wel trachten alleen met partijen te werken die zich conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Uw rechten
Op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, kunt u bezwaar maken tegen de verstrekking van uw gegevens aan (of gebruik voor rekening van) derden. Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres aan de helpdesk op info@Aqua Light.nl.

Beveiliging gegevens
Aqua Light maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Bezoekgegevens
Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde privstat's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren, zodat Aqua Light haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Melding
De verwerking van uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats en telefoonnummer, uw zoekprofiel) is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag door Aqua Light Nederland BV, de verantwoordelijke voor uw persoonsgegevens.

Wijzigingen
Aqua Light behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig de Privacy Statement. Als u nog vragen heeft over deze Privacy Statement, neemt u dan contact op met:

Aqua Light Nederland BV
Berenkoog 91
1822 BN Alkmaar

tel (072) 5761910
fax (072) 5761920
info@aqualight.nl

The Aqua Light website is the property of Aqua Light Nederland BV. The responsible handling of user information is of great importance to Aqua Light. Personal data is carefully processed and protected. Aqua Light follows the requirements of the Personal Data Protection Act.

Saving and processing information
To further the use of the website, Aqua Light may save information in a file. Aqua Light uses this information to keep visitors to the website informed of interesting product and service offers, the products and services of other subsidiaries of Aqua Light and of the products and services of carefully selected companies. If Aqua Light wishes to make use of this, it shall always attempt to take preferences into consideration. If the Aqua Light visitor decides to offer his information through Aqua Light to a third party, Aqua Light is responsible in general terms for the manner in which this third party deals with this information. Aqua Light shall try to only work with parties that conform to the Personal Data Protection Act.

Your rights
At the time you provide us with your data, you can object to the disclosure of your data to (or use of such data on behalf of) third parties. You can at any time object to the use of your data for direct marketing purposes. Furthermore, you can at any time request access to and/or rectification and/or deletion of your data. For these purposes you can contact helpdesk at info@Aqua-Light.nl giving your name and address.

Data protection
Aqua Light makes use of protection procedures to prevent unauthorized access to your personal data.

Visitor information
The website keeps track of general visitor information, the most frequently requested pages for example. The purpose of this is to improve the website, so that Aqua Light can continue to perfect its service.

Registration
The processing of your data (name, address, phone number and search profile is registered with the Dutch Data Protection Board in The Hague by Aqua Light Nederland BV, the controller of your data.

Modifications
Aqua Light retains the right to modify this Privacy Statement; regular re-reading of the Privacy Statement is advised. If you have any questions about this Privacy Statement, please feel free to contact:

Aqua Light Nederland BV
Berenkoog 91
1822 BN Alkmaar

tel (072) 5761910
fax (072) 5761920
info@aqualight.nl